هزینه بدهی چیست؟

هزینه بدهی به نرخ مؤثر پرداخت‌های شرکت به بدهی‌های فعلی‌اش اشاره دارد. در اغلب موارد، این مقدار به هزینه بدهی پس از مالیات اشاره دارد. درعین‌حال به‌ معنی هزینه بدهی شرکت با در نظر گرفتن مالیات قبل از پرداخت است. تفاوت هزینه بدهی قبل و بعد از پرداخت مالیات در کسر هزینه بهره است.

ساختار هزینه بدهی

هزینه بدهی یکی از بخش‌های ساختار سرمایه شرکت است که شامل هزینه‌های سرمایه است. ساختار سرمایه شرکت بیان می‌کند که عملکرد مالی و رشد اقتصادی شرکت از طریق منابع مختلف مالی چگونه بوده است، که می‌تواند شامل اوراق، وام و سایر انواع بدهی باشد.

مقدار هزینه بدهی در درک نرخ کلی پرداخت‌شده توسط شرکت برای انواع منابع تأمین مالی مفید است. این شاخص همچنین به سرمایه‌گذاران در تعیین سطح ریسک شرکت کمک می‌کند و آن‌ها می‌توانند هزینه بدهی شرکت‌ها را با یکدیگر مقایسه کنند. هزینه بدهی بالاتر برابر با سطح ریسک بیشتر در سازمان است.

محاسبه هزینه بدهی

برای محاسبه هزینه بدهی، شرکت باید کل بهره پرداختی به منابع تأمین مالی‌اش را محاسبه کند. سپس نتیجه را بر مقدار بدهی‌هایش تقسیم کند. خارج‌قسمت این تقسیم برابر با هزینه بدهی می‌شود.

به‌عنوان‌مثال فرض کنید شرکت A یک وام یک‌میلیونی با نرخ بهره ۵ درصد و یک وام دویست هزاری با نرخ بهره ۶ درصد دریافت کرده است. همچنین این شرکت اوراق مشارکت با ارزش دو میلیون و نرخ بهره ۷ درصد منتشر کرده است. بهره دو وام اول به ترتیب پنجاه و دوازده هزار و بهره اوراق صد و چهل هزار است. کل بهره پرداختی سال برابر با دویست و دو هزار است. درحالی‌که کل بدهی سه میلیون و دویست هزار است، در این صورت هزینه بدهی شرکت برابر با ۶٫۳۱ درصد خواهد شد.

محاسبه هزینه بدهی پس از پرداخت مالیات

برای محاسبه هزینه بدهی پس از مالیات، نرخ مالیات مؤثر شرکت را از یک، کم کنید و حاصل آن را در هزینه بدهی ضرب کنید.

به‌عنوان‌مثال اگر تنها بدهی شرکت، اوراق با نرخ ۵ درصد باشد هزینه بدهی قبل از مالیات ۵ درصد است. اگر نرخ مالیات ۴۰ درصد باشد، تفاوت ۴۰% و ۱۰۰%، مقدار ۶۰% است و ۶۰% هزینه بدهی ۵۰% برابر با ۳% است. پس هزینه بدهی پس از مالیات برابر با ۳ درصد است.

منبع: گروه مشاوران مالی سامان