در این مقاله پرکاربردترین اصطلاحات مهندسی و مدیریت مالی در بازار سرمایه ارائه شده است. برای این منظور جدول ذیل را مطالعه فرمایید.

عنوان اصلیشرحتوضیحات بیشتر
Fundamentalبنیادی اساسی ، تحلیل اخبار ، رویداد ها و شاخصهای اقتصادیبیشتر بدانید
BOEبانک مرکزی انگلستان 
BOJبانک مرکزی ژاپن 
ECBبانک مرکز اروپا 
SNBبانک مرکزی سوئیس 
Federal reserveبانک مرکزی آمریکا 
FOMCکمیته بانک مرکزی آمریکا به منظور تصمیم گیری در خصوص نرخ بهره 
NFPآمار اشتغال بخش غیر کشاورزی 
IMFصندوق بین المللی پول 
budget deficitکمبود بودجه 
CableGBP/USD 
Central bankبانک مرکزی 
CFDمعامله ای جهت کسب سود به دلیل تفاوت قیمت 
Commodityکالاهای اساسیبیشتر بدانید
Cross pairجفت ارز(به جز دلار آمریکا)بیشتر بدانید
Optionحق تقدم یا اختیاربیشتر بدانید
Deflationرکود 
EMUاتحادیه مالی اروپا 
Back officeدفاتر پشتیبانی موسسات مالی 
Fundسرمایه، تامین مالی 
Forwardبازار معامله آتی خارج از بورس بین المللی 
Futuresبازار معامله آتی بورس 
GDPتولید ناخالص داخلی 
Forexبازار تبادل ارزهای خارجیبیشتر بدانید
Indexشاخص 
Inflationتورمبیشتر بدانید
Interest rateبهره نرخ 
Swapمعاوضهبیشتر بدانید
Speculatorسفته بازیبیشتر بدانید
Stock Marketبازار سهامبیشتر بدانید
Depositواریز به حساب 
Withdrawalبرداشت از حساب 
Forecastپیش بینی