سال مالی چیست؟

سال مالی سالی است که شرکت ها و بانک ها از آن به منظور تهیه گزارش های مالی و بودجه بندی استفاده می کنند. سال مالی معمولاً به منظور فعالیت های حسابداری و تهیه صورت های مالی استفاده می شود. اگرچه سال مالی می تواند از فروردین ماه شروع شود ولی لزوماً سال های مالی از منظر تاریخ شروع و پایان برابر نیستند. ولی در مقابل مراکز آموزشی سال های تحصیلی خود را در یک زمان مشخص شروع می کنند.

سال مالی برای شرکت های بزرگ و سرمایه گذاران آنها بسیار با اهمیت است چرا که در انتهای این سال، درآمد، سود و زیان و سایر نسبت های مورد نیاز جهت بررسی سلامت مالی یک شرکت باهم مقایسه می شوند. همچنین برای اهداف مالیاتی از مفهوم سال مالی استفاده می شود.

آیا به دنبال یک فایل گزارش گیری مالی به منظور ساده ترشدن عملیات حسابداری خود می گردید؟ اینجا کلیک کنید.

ویژگی های کلیدی

  • سال مالی یک دوره یک ساله است که شرکت ها از آن به منظور تهیه گزارش از داده های مالی خود، استفاده می کنند.
  • گزارش های مالی، فعالیت های مالیاتی، ممیزی حسابرسی، همگی براساس سال مالی شرکت انجام می شوند.
  • شرکت ها ممکن است تصمیم بگیرند که تاریخ شروع سال مالی خود را تغییر بدهند و لزوماً این تاریخ در تمام سازمان ها و اسناد حسابداری یکسان نیست.

مفهوم سال مالی

سال مالی، یک دوره یک ساله است که لزوماً از ابتدای فروردین ماه شروع نمی شود. کشورها، شرکت ها و بانک ها می توانند سال مالی خود را از ماه های مختلف شروع کنند.

سال مالی با سال یا تاریخ پایانی نشان داده می شود. به طور مثال می توان سال مالی 98 را به شکل 1398 نشان داد. اگر این سال در شهریور 1398 شروع شده باشد، آنگاه هزینه هایی که در خرداد 1399 انجام شده باشند را در سال 1398 ذکر می کنیم. سال مالی شامل دوازده ماه متوالی است. همچنین ممکن است در بر گیرنده 52  تا 53 هفته باشد.

منبع: گروه مشاوران مالی سامان