عنوان اهمیت
شروع اکسل زیاد
Customize اکسل ویندوز پایین
طراحی worksheet زیاد
Workbooks و sheets زیاد
سلول ها و نام ها زیاد
منوهای اکسل زیاد
انتخاب سلول زیاد
محاسبه sums, averages, min, max, percentages زیاد
کپی  سلول زیاد
فرمت کردن سلول متوسط
انتخاب مجموعه سلول ها متوسط
چارت ها زیاد
Save, print, quit, open زیاد
Correct, Undo, Clear زیاد
فرمول نویسی زیاد
کپی فرمول متوسط
تصدیق فرمول متوسط
 Conditional Formatting یا فرمت شرطی متوسط
تغییر اندازه سطر و ستون به صورت کمی زیاد
بررسی  Spelling متوسط
Print  و  preview متوسط
نمایش فرمول ها متوسط
تغییر اندازه پرینت پایین
وارد کردن داده از Web پایین
تغییر نام  Sheet زیاد
ایمیل کردن  workbook پایین
Fill Series متوسط
چرخش  تکست low
کپی Format سلول متوسط
کپی تعداد زیادی از سلول ها زیاد
اضافه کردن سلول زیاد
وارد کردن سیمبول و عدد متوسط
فرمت تاریخ متوسط
وارد کردن فرمول با مرجع مطلق متوسط
توابع IF متوسط
کپی کردن با تابع IF متوسط
Freeze و  unfreeze متوسط
Nonadjacent Ranges متوسط
نمایش و عدم نمایش  drawing toolbar متوسط
ایجاد سایه پایین
رسم چارت در Sheet مخصوص زیاد
تغییر رنگ پای چارت ها پایین
منفجر کردن  pie chart متوسط
 چرخش Pie Chart پایین
اضافه کردن  Data Labels متوسط
ضبط Sheets توسط مایکرو متوسط
تغییر اندازه نمایش متوسط
تحلیل داده با تغییر مقادیر زیاد