تحلیل حاشیه ای چیست؟

تجزیه و تحلیل حاشیه ای عبارت است از بررسی مزایای اضافی یک فعالیت در مقایسه با هزینه های ناشی از همان فعالیت. شرکت ها از تجزیه و تحلیل حاشیه ای به عنوان ابزاری برای تصمیم گیری استفاده می کنند تا به آنها در حداکثر کردن سود بالقوه کمک کند. این تحلیل به تمرکز بر هزینه یا مزایای واحد بعد اشاره می کند، به عنوان مثال، هزینه تولید یک محصول بیشتر یا سود حاصل از افزودن یک کارگر دیگر.

تجزیه و تحلیل حاشیه ای در اقتصاد خرد زمانی مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد که یک سیستم پیچیده تحت تأثیر اطلاحات مارجینال متغیرهای آن قرار گیرد. به این معنا که تجزیه و تحلیل حاشیه ای بر بررسی نتایج تغییرات کوچک متمرکز می شود، چرا که اثرات در کل کسب و کار ظاهر می شوند.

این تحلیل به بررسی هزینه ها و مزایای احتمالی فعالیت های تجاری خاص یا تصمیمات مالی مشخص می پردازد. هدف تحلیل این است که نشان دهد آیا هزینه های مرتبط با تغییر فعالیت منجر به سود کافی برای جبران هزینه های آن می شود.

زمانی که دو گزینه سرمایه گذاری بالقوه وجود دارد، تجزیه و تحلیل حاشیه ای می تواند در فرایند تصمیم گیری کمک کند، اما اگر سرمایه کافی برای یک مورد وجود داشته باشد، با تجزیه و تحلیل حاشیه ای، می توان برآورد کرد که آیا یک گزینه سود بیشتری نسبت به گزینه دیگر به همراه خواهد داشت یا خیر.

از نقطه نظر اقتصاد خرد، تجزیه و تحلیل حاشیه ای همچنین می تواند به مشاهده اثرات تغییرات کوچک در روش عملیاتی استاندارد یا کل خروجی ها مربوط اشاره کند. به عنوان مثال، یک کسب و کار ممکن است تلاش کند تولید خود را 1 درصد افزایش دهد و اثرات مثبت و منفی ناشی از تغییر را تجزیه و تحلیل کند، مانند تغییرات در کیفیت محصول یا اینکه چگونه این تغییر بر استفاده از منابع تولیدی تأثیر می گذارد. اگر نتایج تغییر مثبت باشد، کسب و کار ممکن است تصمیم بگیرد که تولید را 1 درصد دوباره افزایش دهد و نتایج را دوباره مورد بررسی قرار دهد.

تجزیه و تحلیل حاشیه ای و هزینه فرصت

مدیران همچنین باید مفهوم هزینه فرصت را درک کنند. فرض کنید یک مدیر می داند که در بودجه برای استخدام یک کارگر دیگر بخشی وجود دارد. تجزیه و تحلیل حاشیه ای به مدیر می گوید که یک کارگر دیگر سود خالص نهایی را افزایش می دهد یا خیر.