بازگشت به میانگین چیست؟

بازگشت به میانگین یک نظریه در علم مالی است که بیان می‌کند قیمت و بازده دارایی‌ها درنهایت به میانگین بلندمدت مجموعه داده‌های قیمتی بازمی‌گردد. این میانگین یا متوسط می‌تواند میانگین تاریخی قیمت یا بازده و یا یک میانگین مرتبط دیگر مانند رشد اقتصادی یا متوسط بازده صنعت باشد.

ساختار بازگشت به میانگین

این نظریه به استراتژی‌های سرمایه‌گذاری زیادی شامل خریدوفروش سهام یا دیگر اوراق که عملکرد اخیر آن‌ها اختلاف زیادی با میانگین تاریخی آن‌ها دارد، منجر شده است. بااین‌حال، تغییر در میزان بازده می‌تواند بیانگر این موضوع باشد که چشم‌انداز رشد اقتصادی شاید مشابه چشم‌انداز گذشته نباشد، در این حالت احتمال رخ دادن بازگشت به میانگین بسیار کمتر است.

درصد بازده و قیمت تنها شاخص‌هایی نیستند که در بازگشت از میانگین لحاظ می‌شوند؛ نرخ بهره و نسبت P/E یک شرکت هم می‌توانند به‌عنوان ورودی‌های این نظریه در نظر گرفته شوند.

بازگشت شامل برگشت هر شرایطی به وضعیت قبلی خود می‌شود. در نظریه بازگشت به میانگین فرض می‌شود که هر قیمتی که از مسیر اصلی خود بسیار منحرف‌شده باشد درنهایت به میانگین اصلی خود در بلندمدت بازمی‌گردد. تمرکز اصلی این نظریه بر روی تغییرات نسبتاً شدید قیمتی است، چراکه رشد طبیعی یا نوسانات دیگر بخشی از پارادایم پیش‌بینی‌شده هستند.

استفاده از نظریه بازگشت به میانگین

تئوری بازگشت به میانگین به‌عنوان بخشی از تحلیل آماری شرایط بازار مورداستفاده قرار می‌گیرد و می‌تواند بخشی از یک استراتژی کلی معامله‌گری قرار گیرد. این استراتژی با نظر به تعیین موقعیت‌های خریدوفروش به امید شناسایی تحرکات غیرعادی که ازنظر تئوری به حالت عادی بازمی‌گردند مورداستفاده قرار می‌گیرد،

بازگشت در الگوهای غیرعادی تضمین‌شده نیست، چراکه قیمت‌های بالا یا پایین غیرمنتظره می‌تواند نشانه‌ای از تغییر درروند و شروع یک‌روند جدید باشند. چنین تغییرات غیرمنتظره‌ای می‌تواند شامل تولید محصولات جدید، تحولات بنیادین در سمت مثبت یا منفی باشد ولی فقط به این موارد محدود نمی‌شود.

حتی این امکان وجود دارد که در تغییرات شدید قیمتی شاهد اثبات نظریه‌ی بازگشت به میانگین باشیم، هرچند که در اکثر فعالیت‌های بازارهای مالی تضمین‌های چندانی برای رویدادهای خاص وجود ندارد و نمی‌توان در صورت اثبات نظریه بر روی یک یا چند مورد آن را به تمام موارد موجود تعمیم داد.

معامله با بازگشت به میانگین

معامله‌گری با استراتژی بازگشت به میانگین به تغییرات شدید قیمتی یک ابزار مالیِ به‌خصوص نگاه می‌کند به‌طوری‌که فرض می‌کند در بلندمدت به حالت اولیه خود بازمی‌گردد. این نظریه می‌تواند در هر دو موقعیت خرید یا فروش اعمال شود چراکه به معامله‌گر این امکان را من دهد که از پیش‌بینی‌های غیرمنتظره سود ببرد و یا ضرر خود را در اتفاقات غیرمنتظره بازارهای مالی کاهش دهد.

منبع: گروه مشاوران مالی سامان