استراتژی آلفای قابل حمل چیست؟

آلفای قابل حمل در بازار بورس سهام یا دیگر بازارهای مالی که با شاخص بازار همبستگی کمتری دارند، به کار برده می شود. برای رسیدن به این مقدار، سرمایه گذاران باید آلفا را از بتا با سرمایه گذاری در اوراقی که در شاخص بازار قرار ندارند، جدا کنند.

ویژگی های کلیدی

  • آلفای سهام یا دیگر ابزارهای مالی، بازده ای است در خصوص آنچه که می تواند مقایسه شود.
  • شاخص بتا به محاسبه نوسانات دارایی در یک دوره مشخص نسبت به همان معیار می پردازد.
  • آلفای قابل حمل یک استراتژی سرمایه گذاری یا مهندسی مالی به منظور اضافه کردن بازده آلفا بدون درنظر گرفتن بتای کلی بر روی پرتفوی است.

آلفا، بازده حاصل از بازده بازار یا بتا بدون در نظر گرفتن ریسک بیشتر است. بنابراین، آلفای قابل حمل یک استراتژی شامل سرمایه گذاری بخشی از سرمایه در دارایی هایی است که هیچ همبستگی با بازار ندارند. (همچنین بخوانید؛ چگونه ریسک سرمایه‌گذاری کمی می‌شود؟).

درک مفهوم آلفای قابل حمل

در ابتدا به بررسی چند تعریف پایه ای می پردازیم:

  • آلفای سهام یا دیگر ابزارهای مالی، یک بازده تاریخی برروی چیزی بیشتر از شاخص بازار یا شاخص صنعت که به منظور مقایسه به کار برده می شود، است.
  • در مقابل، شاخص بتای یک دارایی، نشانگر نوسانات یا ریسک پذیری دارایی نسبت به همان شاخص قابل است. بتا به اندازه گیری رفتار قیمت سهام نسبت به بازار می پردازد. (همچنین بخوانید؛ مفاهیم آلفا و بتا برای مبتدیان).

انتخاب یک دارایی در پرتفوی براساس شاخص بتا، یک استراتژی کلیدی در سرمایه گذاری است. به این استراتژی، بازده منفعل نیز می گویند. به طوری که سهام یا صندوق انتخاب شده برای سرمایه گذاری به این دلیل انتخاب می شوند که شاخص بتا با روند کلی بازار مطابقت دارد.

استفاده از بتا

سهام یا صندوق با بتای 1، تمایل به ادامه روند مثبت یا منفی مطابق با روند کلی بازار دارد. صندوق یا سهام با بتای 0.5 تمایل به تقلید نیمی از حرکت بازار دارد. صندوق یا سهام با بتای 1.5 تمایل به 1.5 برابر کردن حرکت بازار دارد.

مهم: آلفای قابل حمل را می توان با اختصاص بخشی از پرتفوی به سهام با ارزش بازاری بالاتر بدست آورد.

بنابراین می توان گفت که شاخص بتا نمایانگر بازده منفعل یا بازده ناشی از حرکت کلی بازار است.

استفاده از الفا

نوع دیگری از بازده پرتفوی است که به عنوان idiosyncratic شناخته می شود. اینها بازده هایی هستند که با انتخاب براساس آلفا حاصل می شوند.

یعنی دلیل انتخاب سهام یا صندوق، سابقه تاریخی عملکرد بازده بهتر از شاخص بازار بوده است. به این روند، مدیریت فعال می گویند.

استفاده از آلفای قابل حمل

یک سرمایه گذار می تواند با سرمایه گذاری در اوراق که با بتا همبستگی ندارند، به آلفای قابل حمل برسد. به طور کلی، هدف از آلفای قابل حمل، دستیابی به بازده بالاتر بدون به داشتن ریسک بتا یا نوسانات بازار بر پرتفوی است.

یکی از استراتژی های آلفای قابل حمل، سرمایه گذاری یک بخش از سبد سرمایه گذاری در سهام با ارزش بازاری بالا به منظور بدست آوردن بتا یا بازده بازار و سرمایه گذاری بخش دیگر در سهام کوچک برای رسیدن به آلفا است.

از آنجا که سهام کوچک از سهام با ارزش بازاری بزرگتر، متغیر ترهستند، بتا سبد بیشتر خواهد بود.

منبع: گروه مشاوران مالی سامان