چک چیست؟ چک یک ابزار مالی است، یک سند نوشته شده همراه با تاریخ و امضاء حاوی دستور برداشت پول بدون قید و شرط از حساب بانکی است که بانک را ملزم به…