مهندسی دانش چیست؟ مهندسی دانش زمینه ای از هوش مصنوعی (AI) است که قوانین را برای اعمال داده به منظور تقلید از فرایند تفکر انسان جهت پردازش، ایجاد می کند. این زمینه به…