اهرم مالی ناشی از استفاده از سرمایه قرض گرفته شده به عنوان منبع تامین مالی هنگام سرمایه گذاری برای توسعه پایه دارایی شرکت و ایجاد بازده سرمایه در معرض ریسک است. اهرم یک…