سرمایه‌گذاران به دنبال سهامی هستند که معتقدند کم‌تر از ارزش ذاتی خود قیمت‌گذاری شده‌اند. این دسته از سرمایه‌گذاران معتقدند که بازار به اخبار بد و خوب واکنش نشان می‌دهد و منجر به تغییر…