بازارهای مالی می‌توانند پول سرمایه‌گذارانی که گمان می‌کنند کسب پول از این بازارها آسان است، دریافت کنند. معامله‌گری در هر بازار مالی به‌شدت دشوار است، اما هر موفقیت در ادامه آموزش و تمرین…