Rebound چیست؟ rebound از منظر مالی به معنای اصلاح فعالیت‌های منفی است. در بازار سهام به معنای افزایش قیمت نسبت به قیمت‌های پیشین است. همچنین از دیدگاه اقتصاد به معنای افزایش فعالیت‌های اقتصادی…