تعیین مکان توقفِ روند قیمت دارایی زمانی که به یک خط مقاومتی برخورد می کند، یکی از سخت ترین وظایف معامله گر است. هیچ راه جادویی که نشان دهد قیمت دارایی کجا می…