تورم و نرخ بهره به هم مرتبط هستند و اغلب در اقتصاد کلان به آنها اشاره می شود. تورم به میزان افزایش قیمت کالا و خدمات اشاره دارد.

همچنین، با کاهش نرخ بهره، افراد بیشتری قادر به گرفتن وام هستند. نتیجه این است که مصرف کنندگان پول بیشتری برای خرج کردن دارند. این امر باعث رشد اقتصاد و افزایش تورم می شود.

برعکس، با افزایش نرخ بهره، مصرف کنندگان تمایل به پس انداز بیشتر دارند چرا که بازدهی پس انداز بیشتر است. با کاهش هزینه های خانوار، اقتصاد کند شده و تورم کاهش می یابد.

برای درک بهتر نحوه ارتباط تورم و نرخ بهره باید درک درستی از سیستم بانکی و نظریه کمیت پول داشته باشید.

نظریه کمیت پول

در اقتصاد، نظریه کمیت پول بیان می کند که عرضه و تقاضای پول می تواند نرخ تورم را مشخص کند. در صورت افزایش تقاضای پولی، قیمت ها افزایش می یابد. دلیل این امر این است که هر واحد پولی ارزشی کمتر خواهد داشت.

ابر تورم یک اصطلاح اقتصادی است که برای توصیف تورم شدید استفاده می شود. در محیطی که تورم شدید وجود دارد، افزایش قیمت سریع و غیرقابل کنترل است.

نرخ بهره، پس انداز، وام و تورم

نرخ بهره، قیمت نگهداری یا وام پول را تعیین می کند. بانک ها برای جذب سپرده گذاران نرخ سود پس انداز را به آنهامی پردازند. همچنین بانک ها برای پولی که از سپرده های خود وام می گیرند، نرخ بهره دریافت می کنند.

هنگامی که نرخ بهره پایین است، افراد و مشاغل تمایل به دریافت وام بیشتری دارند. هر وام بانکی عرضه پول را در یک سیستم بانکی افزایش می دهد. بر اساس نظریه کمیت پول، افزایش حجم پول باعث افزایش تورم می شود. بنابراین، نرخ های پایین بهره منجر به تورم بیشتر می شود. نرخ بهره بالا باعث کاهش تورم می شود.

در حالی که این یک نسخه بسیار ساده از این همبستگی است، نشان می دهد که چرا نرخ بهره و تورم به طور معکوس با هم رابطه دارند.