مدل سرمایه گذاری دارایی سرمایه (CAPM) میزان بازده مورد انتظار دارایی را با توجه به نرخ بدون ریسک، بتا دارایی و بازده مورد انتظار بازار، اندازه گیری می کند. برای محاسبه بازده مورد انتظار دارایی، نرخ بدون ریسک را از بازده مورد انتظار بازار کم و مقدار حاصل را با بتا این دارایی ضرب کنید. سپس، نرخ بدون ریسک را به نتیجه اضافه کنید. این فرمول را می توانید در Microsoft Excel هم محاسبه کنید.

محاسبه CAPM در اکسل

فرض کنید میخواهید درآمد مورد انتظار بین دو شرکت “الف” و “ب” را مقایسه کنید. شرکت “الف” را در سلول “B1” و شرکت “ب” را در سلول “C1” وارد کنید. فرض کنیم این دو شرکت در گروه تولیدات صنایع چوبی فعالیت دارند، بتا شرکت “الف” ۱٫۱۷  و بتا شرکت “ب” ۱٫۱۱ است. نرخ بدون ریسک را ۰٫۲۵% و بازده مورد انتظار بازار در یک سال را ۱۰% در نظر بگیرید.

نرخ بدون ریسک را در سلول “A2” و بتا را رد سلول “A3” وارد کنید. به همین ترتیب نرخ بازده مورد انتظار در سلول “A4” و بازده مورد انتظار دارایی در سلول “A5” قرار می گیرند.

۰٫۲۵% را در سلول “B2” و ۱٫۱۷ را در سلول “B3” و ۱۰% را در سلول “B4” وارد کنید. بازده مورد انتظار دارایی شرکت “الف” با استفاده از CAPM در یک سال محاسبه می شود. در سلول “B5” بنویسید: “=B2+B3*(B4-B2)” نتیجه مقدار ۱۲ دصد خواهد شد.

مجدداً ۰٫۲۵ را در سلول “C2” و ۱٫۱۱ را در سلول “C3” و ۱۰% را در سلول “C4” وارد کنید. بازده مورد انتظار دارایی شرکت “ب” با استفاده از CAPM در یک سال محاسبه می شود. در سلول “C5” بنویسید:  “=C2+C3*(C4-C2)” نتیجه مقدار ۱۱ دصد خواهد شد.