شکاف GDP چیست؟

شکاف تولید ناخالص داخلی ناشی از عدم توانایی یک کشور در ایجاد شغل برای افراد متقاضی کار است.

ساختار شکاف GDP

شکاف تولید ناخالص داخلی نشان‌دهنده میزان تولید ازدست‌رفته یک کشور است. میزان پتانسیل برای تولید در سطوح بالا به هدررفته چراکه عرضه شغل به میزان کافی نبوده است.

شکاف تولید ناخالص داخلی درصورتی‌که ادامه‌دار و شدید باشد، می‌تواند پیامدهای زیادی بر اقتصاد کشور به‌ویژه بازار کار، پتانسیل اقتصادی بلندمدت و وضعیت عمومی مالی داشته باشد. و هرچه میزان شکاف GDP ادامه یابد، فشار بر نیروی کار بیشتر خواهد شد.

آسیب‌های ایجادشده بر پتانسیل اقتصادی در بلندمدت از طریق آنچه اقتصاددانان آن را ” اثرات hysteresis” می‌نامند، اتفاق می‌افتد. در این اصل، با توجه به اینکه عملکرد اقتصاد بسیار پایین‌تر از ظرفیتش است، کارگران تنبل و سرمایه دور از دسترس خواهند بود. در این حالت آسیب‌های جدی به کارگران وارد می‌شود، مهارت‌های آنان از بین می‌رود و از تخصص لازم برخوردار نخواهند بود.

یک اقتصاد با عملکرد پایین موجب کاهش سرمایه‌گذاری در حوزه‌هایی می‌شود که بازپرداخت بلندمدت دارند، مانند بخش آموزش و تحقیق و توسعه. چنین کاهش‌هایی موجب تضعیف پتانسیل اقتصادی در بلندمدت خواهد شد.

شکاف GDP در ابعاد وسیع موجب درگیری اقتصاد با یک بازار کار ضعیف و درآمدهای پایین مالیاتی می‌شود، چراکه بیکاران مالیات بسیار کم می‌پردازند (حداقل نسبت به افرادی که سرکار می‌روند، مالیات کمتری می‌پردازند) و یا در اغلب موارد مالیات پرداخت نمی‌کنند. علاوه بر این بیکاری عمومی موجب افزایش هزینه‌های خدمات اجتماعی می‌شود. کاهش درآمد مالیاتی و افزایش هزینه‌های عمومی موجب افزایش کسری بودجه می‌شود.

قانون Okun و تولید ناخالص داخلی

تحقیقات نشان داده است که به ازای هر دلار شکاف GDP از تولید بالقوه، کسری بودجه دوره‌ای ایالات‌متحده ۳۷ سنت افزایش می‌یابد. قانون Okun برای تائید دوباره این تحلیل می‌تواند مورداستفاده قرار بگیرد. با توجه به تحلیل رگرسیون داده‌های ایالات‌متحده، وجود همبستگی بین بیکاری و GDP مشاهده‌شده است. قانون Okun می‌تواند این‌گونه بیان شود: برای هر یک درصد افزایش در چرخه بیکاری (بیکاری واقعی و نرخ طبیعی بیکاری)، GDP به مقدار β درصد رشد می‌کند. به‌بیان‌دیگر داریم:

GDP gap = −β * %Cyclical unemployment%

و یا:

 

 

به‌طوری‌که:

– Y خروجی واقعی است

– Y * خروجی بالقوه است

– U بیکاری واقعی است

– ū نرخ طبیعی بیکاری است

– β یک ثابت است که از رگرسیون به دست می‌آید تا ارتباط بین انحراف از تولید طبیعی و بیکاری طبیعی را نشان دهد.

 

منبع: گروه مشاوران مالی سامان