در این مقاله، چهار فرمول کاربردی به منظور برنامه ریزی مالی به صورت خلاصه معرفی شده اند.

فرمول شماره 1: محاسبه جریان نقدی

درآمد – هزینه ها = جریان نقدی

فرمول شماره 2: با استفاده از درآمد را پیدا کنید

پرداخت بدهی ÷ درآمد = نسبت اهرم

فرمول شماره 3: با استفاده از حقوق صاحبان سهام نسبت اهرم را پیدا کنید

بدهی کل ÷ حقوق صاحبان سهام کل = نسبت اهرم

فرمول شماره 4: سود (یا ضرر) خود را محاسبه کنید

قیمت بازار – قیمت خرید = افزایش درصد