در این مقاله به معرفی ماشین حساب ارزش فعلی خالص پول و درآمد شما که به صورت آنلاین و کاملاً رایگان عمل می کند، می پردازیم.

نحوه استفاده از ماشین حساب

ارزش فعلی خالص (NPV) یک سری از جریانهای نقدی آتی را محاسبه می کند.

ورودی های ماشین حساب

  • نرخ بهره

این نرخ بازده مورد انتظار شما را نشان می دهد.

  • نرخ بهره مرکب

نرخ بهره پیوسته برحسب بازه زمانی مرکب را نشان می دهد.

  • نوع جریان نقدی

تعیین نوع جریان نقدی ابتدا و انتهای دوره.

  • دوره

نشان دهنده فرکانس جریان نقدی است که می تواند به دوره های روزانه، هفتگی، ماهانه و یا سالانه اشاره کند.