دستورالعمل کار با ماشین حساب ارزش ذاتی سهام

جزئیات مربوط به سهامی را که مشتاق به محاسبه ارزش ذاتی آن هستید وارد کنید، این جزئیات به شرح زیر هستند؛

  • نقدینگی شرکت
  • بدهی شرکت
  • تعداد سهام باقی مانده
  • نرخ رشد پیش بینی شده
  • نرخ تخفیف
  • FCF

همه ارقام با یک واحد پولی یکسان وارد شوند. توصیه می شود ارقام بزرگ به صورت میلیون ریال وارد شوند.

توجه داشته باشید ماشین حساب پیش رو به کمک روش Discounted Cashflow Valuation method ارزش ذاتی سهام را پیدا می کند.