ارزش داتی سهام شرکت مورد نظر خودتان را با ماشین حسابی که در این مقاله معرفی شده است، پیدا کنید.

دستورالعمل کار با ماشین حساب

با وارد کردن مقادیری که در ادامه آمده است می توانید با چند کلیک ساده ارزش واقعی سهام مورد نظر خودتان در بورس را به صورت آنلاین پیدا کنید. مقادیر عبارتند از:

  1. نرخ رشد: این نرخ مورد انتظار است که شرکت طی سال های آتی کسب خواهد کرد. برای محاسبات کارآمد، نرخ رشد واقع بینانه را وارد کنید.
  2. نرخ تخفیف: نرخ تخفیف معمولاً توسط CAPM مدل قیمت گذاری دارایی های محاسبه می شود. با این حال بسیاری از سرمایه گذاران در این قسمت نرخ بازده مورد انتظار خودشان را وارد می کنند.
  3. نرخ رشد نهایی: هیچ شرکتی نمی تواند همیشه در حال رشد باشد. این نرخ بدین معنی است که پس از چند سال مشخص شرکت به رشد نزولی یا ثابت می رسد. پیشنهاد ما نرخ کمتر از 3 درصد است.

همچنین بخوانید؛ فرمول محاسبه مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه (CAPM) در اکسل چیست؟

همیشه قبل از سرمایه گذاری به ارزش ذاتی سهام شرکت نگاه کنید. اگر ارزش ذاتی کل از قیمت بازار بیشتر باشد، سهام کم ارزش است و برای سرمایه گذاری پیشنهاد نمی شود. در غیر این صورت، بیش از حد ارزش دارد.