عضویت در خبرنامه

به منظور دریافت آخرین بروزرسانی ها و محصولات، ایمیل خود را وارد بفرمایید.

اخبار داغ

پست وبلاگ

آموزش تحلیل تکنیکال (پیشرفته)

امتیاز 0.00 از 5 بر اساس 0 دیدگاه کاربر
0 دیدگاه کاربر

59,000 تومان

 • فایل:  PDF
 • حجم: 6 MB
 • زبان: فارسی
 • تعداد برگه: 125 برگه

مناسب برای دانشجویان رشته های مهندسی و مدیریت مالی- سرمایه گذاران و معامله گران بازارهای مالی.

شناسه محصول FI-MA-05 دسته بندی برچسب ,

توضیحات

فهرست مطالب کتاب پیوست به شرح زیر می باشد:

ﻓﯿﺒﻮﻧﺎﭼﯽ

 • دﻧﺒﺎﻟﻪ ﻓﯿﺒﻮﻧﺎﭼﯽ
 • ﺧﻮاص اﻋﺪاد ﻓﯿﺒﻮﻧﺎﭼﯽ
 • ﻧﺴﺒﺖ ﻃﻼﯾﯽ
 • ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﻨﺪﺳﯽ دﻧﺒﺎﻟﻪ ﻓﯿﺒﻮﻧﺎﭼﯽ ﯾﺎ ﺳﺮي از اﻋﺪاد
 • ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎي ﻋﺪد ﻃﻼﯾﯽ
 • ﮐﺎرﺑﺮد ﺳﺮي ﻓﯿﺒﻮﻧﺎﻧﭽﯽ در ﺑﻮرس
 • اﺑﺰارﻫﺎي ﻓﯿﺒﻮﻧﺎﭼﯽ
 • ﺧﻄﻮط ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻓﯿﺒﻮﻧﺎﻧﭽﯽ داﺧﻠﯽ
 • ﻧﺤﻮه رﺳﻢ ﻓﯿﺒﻮ Ret
 • ﻗﺪرت ﺑﺮﮔﺸﺖ
 • ﺧﻄﻮط ﺗﺼﻮﯾﺮﮔﺮ
 • نحوه رﺳﻢ ﻓﯿﺒﻮ Pro
 • ﺧﻄﻮط
 • اﺻﻮل ﮐﺎر ﺑﺎ ﻓﯿﺒﻮﻧﺎﭼﯽ Arcs و ﻧﺤﻮه رﺳﻢ
 • اﺻﻮل ﮐﺎر ﺑﺎ ﻓﯿﺒﻮﻧﺎﭼﯽFan و ﻧﺤﻮه رﺳﻢ
 • اﺻﻮل ﮐﺎر ﺑﺎ ﻓﯿﺒﻮﻧﺎﭼﯽ Time و ﻧﺤﻮه رﺳﻢ

ﺗﺌﻮري ﺑﯽ ﻧﻈﻤﯽ ﺑﯿﻞ وﯾﻠﯿﺎﻣﺰ

 • اﻧﺪﯾﮑﺎﺗﻮر ﺗﻤﺴﺎح ﯾﺎ ﺟﻬﺖ ﯾﺎب
 • ﻧﻮﺳﺎﻧﮕﺮ ﺗﻤﺴﺎح
 • ﭼﺮﺧﺶ ﻫﺎ
 • اﺳﯿﻼﺗﻮر ﻣﺮ ﻣﻮز
 • ﺷﺎﺧﺺ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﺷﺘﺎب

ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻣﻮج اﻟﯿﻮت

 • اﺻﻮل اوﻟﯿﻪ ﻣﻮج
 • ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ اﻟﯿﻮت
 • وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي ﻣﻮج ﻫﺎ
 • ﻣﻮج ﻫﺎي ﺗﺼﺤﯿﺢ ﮔﺮ

ﻧﺮم اﻓﺰار Advanced GET و اﻣﻮاج اﻟﯿﻮت

 • راه اﻧﺪازي و ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت اوﻟﯿﻪ در Mofid Trader
 • PTI و ﮐﺎرﺑﺮد آن
 • ﺳﻘﻒ دو ﻗﻠﻮ – ﮐﻒ دو ﻗﻠﻮ
 • ﭘﻮزﯾﺸﻦ ﮔﯿﺮي ﯾﺎ اﻧﻮاع ﺗﺮﯾﺪ
 • ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎي ﻓﯿﺒﻮﻧﺎﺟﯽ ﻣﻮج ﭼﻬﺎرم
 • Pivot
 • ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻣﻮج ﭼﻬﺎرم ﺑﺎ ﮐﻤﮏ اﺑﺰارTJ’s Ellipse
 • اﺳﺘﻔﺎده از Elliott Trigger ﺑﺮاي اﻧﺘﺨﺎب دﻗﯿﻘﺘﺮ ﻧﻘﻄﻪ ي ورود در ﺗﺮﯾﺪ ﻧﻮع 1
 • ﮐﺎﻧﺎل رﮔﺮﺳﯿﻮن ﺗﺮﻧﺪ
 • Price Clusters
 • Trade Profile
 • Training Mode
 • JTI
 • ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻘﺎط ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎ اﺑﺰار Bias Reversal
 • ﺧﻄﻮط ﮔﻦ
 • ﺷﻤﺎرش ﻣﺠﺪد اﻣﻮاج – ﻣﺎﯾﮑﻞ ﮐﺮﯾﺪﻟﺮ
 • Moving Average
 • AdvancedGet ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﭼﺎرت
 • ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﺳﺮﯾﻊ در AdvancedGet – ذﺧﯿﺮه وLoad ﮐﺮدن ﭼﺎرﺗﻬﺎ
 • AGETدر Template ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﺑﺮايQuick Load

شما شاید این را هم دوست داشته باشید