نرخ سواپ برابر با نرخ سمت ثابت قرارداد است که توسط بازار مرتبط و طرفین قرارداد تعیین می شود. در سواپ نرخ بهره، نرخ بهره ثابت با نرخ بهره وابسته به یک معیار مانند لایبور معامله می شود. همچنین در سواپ ارز، نرخ سواپ، مرتبط با بخش ثابت مبادله ارز است. (همچنین بخوانید؛ نگاهی عمیق به بازار مبادله یا Swap).

بخش های کلیدی

  • نرخ سواپ، نرخ ثابتی را نشان می دهد که طرف قرارداد مبادله آن را با یک نرخ کوتاه مدت مبادله می کند، مانند نرخ بهره لایبور یا نرخ بانک مرکزی.
  • زمانی که سواپ شروع می شود، نرخ ثابت برابر با ارزش نرخ پرداخت های شناور است که باتوجه به توافق طرفین محاسبه می شود.
  • سواپ ها معمولاً در یک قرارداد ثبت می شوند، به طوری که در این قرارداد تفاوت نرخ ثابت و دیگر نرخ پرداختی ذکر می شود.

عملکرد نرخ سواپ

نرخ سواپ بر انواع سواپ ها اعمال می شود. در سواپ نرخ بهره، نرخ سواپ به نرخ بهره شناور مبادله شده در مقابل نرخ ثابت اشاره دارد. در سواپ ارز، نرخ سواپ به بهره پرداختی بر روی یک ارز نسبت به بهره دریافتی ارز دیگر اشاره دارد. در هر دو نوع مبادلات، نرخ ثابت به عنوان نرخ سواپ در نظر گرفته می شود.

نرخ سواپ بهره چه چیزی می گوید؟

در سواپ نرخ بهره، یک طرف پرداخت کننده بهره و طرف مقابل دریافت کننده بهره ثابت است. جریان نقدی پرداخت کننده بهره ثابت به عنوان جریان پایه قرارداد درنظر گرفته می شود. جریان نقدی طرف پرداخت کننده نرخ بهره شناور تا زمان سررسید تنظیم می شود، به طوری که تاریخ سررسید باتوجه به تعداد دوره های پرداخت نرخ شناور تعیین می شود.

شایع ترین شاخص برای تعیین نرخ شناور، نرخ سه ماهه LIBOR است. که می تواند به صور سه ماهه، ماهانه و یا ترکیبی پرداخت شود. نرخ بالا و یا پایین تر از لایبور بیانگر منحنی بازده و گسترش اعتبارات پرداختی است.

بهره های پرداخت شده بین طرفیت ثابت و شناور در انتهای دوره از هم کسر و تنها اختلاف باقیمانده پرداخت می شود.

نرخ سواپ ارز چه چیزی می گوید؟

سه نوع SWAP نرخ بهره برای سواپ ارز وجود دارد:

  1. نرخ ثابت بر روی یک ارز در مقابل نرخ ثاب برروی ارز دوم
  2. نرخ ثابت بر روی یک ارز در مقابل نرخ شناور بر روی ارز دوم
  3. نرخ شناور بر روی یک ارز در مقابل نرخ شناور بر روی ارز دوم

مبادله ارز می تواند شامل مبادله تمام ارز تعیین شده علاوه بر نرخ بهره در زمان شروع و پایان قرارداد باشد، هرچند که در برخی مبادلات، ارز پایه جابه جا نمی شود. بهره های پرداختی اما در انتهای دوره از هم کسر نمی گردند و تمام بهره پرداخت می شود، چرا که بهره بر روی ارزهای مختلف حساب می شود. صرف نظر از اینکه مبلغ ارز پایه مبادله شود یا خیر، نرخ سواپ برای تعیین اصول اولیه باید تعیین شود.

اگر ارز پایه مبادله نشود، آنگاه نرخ سواپ به عنوان محاسبات مقدار دو ارز پایه در نظر گرفته می شود، واضح است که نرخ سواپ در این مبادله نرخ طرف ثابت است. اما اگر اصل ارز مبادله شود، آنگاه نرخ سواپ می تواند تاثیر مالی داشته باشد چرا که نرخ مبادله شده بین تاریخ شروع و پایان قرارداد می تواند تغییر کند.

با مفهوم Swap Option آشنا شوید.

منبع: گروه مشاوران مالی سامان