موج چیست؟ یک الگوی رفتاری از بازار است که افتان و خیزان قابل توجهی را تجربه می کند. موج ها را می توان در رفتار مصرف کننده و روند قیمت شناسایی کرد. سرمایه…