تغییر در واریانس یا نوسانات در طول زمان می تواند باعث ایجاد مشکلاتی در مدل سازی سری های زمانی با روش های کلاسیک مانند ARIMA شود.