اتومبیل های بدون سرنشین، ربات های انسان نما و هواپیماهای بدون سرنشین از جمله چهرهای جذاب تغییرات تکنولوژیک محیط پیرامون ما هستند.   هیچ یک از اینها بدون داده – مایع حیات انقلاب…