CaR برای بیمه‌های خودمختار و همچنین شرکت‌های بیمه‌ای که بیمه‌نامه‌ها را تحت پوشش قرار می‌دهند، اعمال می‌شود. از CaR برای جبران خسارات استفاده می‌شود. به‌طور مشابه، سرمایه‌گذاران نیاز دارند تا سرمایه در معرض خطر را خود را مشخص کنند.