درک و اجرای فرآیند سرمایه‌گذاری در هنگام طراحی و ساخت سبد سرمایه‌گذاری بسیار مهم است. درحالی‌که فرآیند سرمایه‌گذاری بسیار دقیق است و به جزئیات اهمیت داده است، در هسته آن اما باید به…