انجمن بین المللی مهندسین مالی یا IAFE چیست؟ انجمن بین المللی مالی کمی یا IAQF که قبلاً انجمن بین المللی مهندسین مالی یا IAEF بود، تشکیل شده از یک جامعه حرفه ای از…