استخراج با یافتن هش صحیح که دارای تعداد صفر از پیش تعیین شده در ابتدا است به دست می آید و همچنین سطح دشواری را نشان می دهد. در این مثال از اسکریپت…