Swap (سواپ) و بازار مبادلات برای اغلب سرمایه‌گذاران حقیقی و بسیاری از کسانی که اخبار بازارهای مالی را دنبال می‌کنند به‌صورت یک‌چیز عجیب و ناشناخته است. بازار مبادله سواپ بسیار وسیع است و…