محروم شدن از ارثی عظیم وضعیتی نیست که اکثر مردم آن را مطلوب بدانند. اما گاهی اوقات وقتی شخصی می میرد و وصیت وی خوانده می شود ، محتوای آن بازماندگان شوکه می…