برنامه ریزی مالی می تواند به افراد در مدیریت خردمندانه پول کمک کند. فرایند برنامه ریزی مالی شامل مجموعه ای از مراحل است که نحوه استفاده از پول، سرمایه گذاری و سایر دارایی ها را برای دستیابی به اهداف بالقوه مالی مشخص می کند. برنامه ریزی مالی یکی از المان های مهم مدیریت ثروت است و می تواند هنگام تصمیم گیری در همه جنبه های زندگی، از تحصیل و پس انداز گرفته تا مالیات و بازنشستگی مفید واقع باشد. اکثر برنامه های مالی بر اهداف پس اندازی، پرداخت و برنامه ریزی املاک تمرکز دارند.

فرایند برنامه ریزی مالی در شش مرحله

یک برنامه مالی به گونه ای طراحی می شود که اهداف مالی یک فرد را به طور کامل شرح دهد به طوری که به صورت بالقوه می تواند استرس و اضطراب مالی را از بین ببرد. برنامه های مالی باید ارزیابی کنند که شخص از نظر پولی در چه وضعیتی قرار دارد و می خواهد در آینده در چه جایگاه مالی باشد. اکثر مردم می خواهند از نظر مالی مستقل باشند و ثروت ایجاد کنند اما ممکن است ندانند از کجا شروع کنند.

این شش مرحله، برنامه ریزی مالی را آسان تر می کنند.

بررسی وضعیت فعلی

بررسی وضعیت مالی فعلی قبل از فرآیند برنامه ریزی مالی به معنی بررسی پس انداز، درآمد، بدهی ها و هزینه های جاری زندگی است. یک برنامه ریز مالی حرفه ای انواع مختلفی از اسناد مالی، مانند فهرست بدهی و دارایی های جاری را جمع آوری و تعیین می کند که شخص از نظر مالی در چه وضعیتی قرار دارد و برای رسیدن به اهداف مشخص چه تغییراتی باید انجام شود.

ایجاد اهداف مالی

اهداف مالی به هدایت یک برنامه مالی کمک می کنند و باید در ابتدای فرایند برنامه ریزی مالی و به وضوح بیان شوند. این اهداف ممکن است برای همه متفاوت باشند، مانند تسویه بدهی قبل از بازنشستگی، ایجاد صندوق اضطراری یا پس انداز به منظور تأمین هزینه تحصیل فرزندان یا نوه ها. هنگام تعیین اهداف مالی، تعیین انتظارات واقع بینانه بر اساس درآمد فعلی، دارایی ها، سلامت و توانایی کلی برای دستیابی به اهداف در یک بازه زمانی مشخص بسیار مهم است.

دوره های عملی جایگزین

تصمیم گیری خوب مستلزم داشتن یک روش عملی جایگزین است که افراد می توانند در صورت عدم اجرای برنامه اصلی به آن روی آورند. یک اقدام اصلی می تواند شامل ادامه برنامه در همان مسیر قبلی، تغییر وضعیت فعلی، گسترش وضعیت فعلی یا اتخاذ یک اقدام جدید باشد. مهم است که همه استراتژی های جایگزین را در نظر بگیرید.

ارزیابی گزینه ها

گام بعدی در فرایند برنامه ریزی مالی شامل ارزیابی اقدامات احتمالی است. هنگام ارزیابی شیوه های عمل، توجه به وضعیت زندگی فرد، ارزش ها و شرایط اقتصادی فعلی مهم است.

اجرای برنامه مالی

هنگامی که اهداف مالی مشخص و روشهای جایگزین اقدام ایجاد و ارزیابی شد، زمان اجرای برنامه مالی فرا رسیده است. اجرای برنامه مالی شامل یافتن راه کارهایی به منظور دسترسی به اهداف مالی است. اهداف باید به ترتیب اهمیت فهرست شوند.

بازنگری برنامه مالی

هنگامی که برنامه مالی ایجاد می شود، برنامه ریزی مالی به پایان نمی رسد. برای اطمینان از اینکه فرد در مسیر درست برای رسیدن به اهداف خود قرار دارد، نیاز به ارزیابی منظم هست. ممکن است برنامه مالی در صورت بروز شرایطی مانند تغییر در درآمد یا از دست دادن دارایی ها یا سرمایه گذاری های خاص به طور منظم مورد بازبینی قرار گیرد.