RiskMetrics یک روش‌شناسی شامل روش‌ها و مجموعه داده‌ها برای محاسبه ارزش در معرض ریسک VaR سبد سرمایه‌گذاری است. RiskMetrics در سال ۱۹۹۴ معرف شد و اسناد فنی آن نشان می‌دهند که در سال ۱۹۹۴ توسط موسسه جی.پی.مورگان معرفی و در سال ۱۹۶۰ توسط Reuters جهت بهبود روش‌شناسی و ایجاد اطلاعات گسترده برای عموم مردم در دسترس همگان قرار گرفت. هدف RiskMetrics ترویج و بهبود شفافیت ریسک بازار، تدوین شاخص اندازه‌گیری ریسک و ارائه مشاوره به مشتریان در خصوص مدیریت ریسک بازار است. (همچنین بخوانید؛ چگونه ریسک سرمایه‌گذاری کمی می‌شود؟).

روش‌شناسی RiskMetrics

روش RiskMetrics برای محاسبه VaR فرض می‌کند که بازده سبد سهام یا سرمایه‌گذاری‌ها، توزیع نرمال را دنبال می‌کند. بعد از انتشار نوسانات و همبستگی‌های مجموعه داده‌ها توسط جی.پی، روش واریانس کوواریانس برای محاسبه VaR به یک استاندارد صنعتی تبدیل شد.

به‌عنوان‌مثال، توزیع سود و زیان یک سبد سرمایه‌گذاری به شکل توزیع نرمال در نظر گرفته می‌شود. با استفاده از روش RiskMetrics برای محاسبه VaR، مدیر سبد دارایی ابتدا باید سطح اطمینان و دوره بازبینی را انتخاب کند. فرض کنید او یک دوره بازبینی ۲۵۲ روز یا یک سال معاملاتی را انتخاب می‌کند. سطح اطمینان انتخاب‌شده ۹۵٪ است و ارزش z-score مربوطه باید با انحراف استاندارد سبد دارایی ضرب شود. انحراف استاندارد واقعی روزانه سبد سرمایه‌گذاری در طی یک سال معاملاتی ۳٫۶۷٪ است، در این حالت مقدار z برای ۹۵٪ برابر با ۱٫۶۴۵ خواهد بود.

استفاده از RiskMetrics

روش دیگری برای محاسبه VaR سبد سرمایه‌گذاری این است که از همبستگی‌ها و انحرافات استاندارد بازده سهامِ ارائه‌شده توسط RiskMetrics استفاده شود. این روش هم توزیع بازده سهام را نرمال در نظر می‌گیرد. اولین قدم در محاسبه VaR این است که جذر بودجه اختصاص‌یافته برای دارایی‌های اول در جذر انحراف استاندارد آن ضرب شود و به جذر بودجه دارایی دوم ضرب‌در جذر انحراف استاندارد اضافه شود. سپس این مقدار در حاصل‌ضرب نوسانات و همبستگی‌های بین دو مجموعه دارایی و بودجه‌های تخصیصی ضرب و بعلاوه ۲ ‌شود.

به‌طور مثال فرض کنید یک سبد، دارای دو مجموعه دارایی با ۵ میلیون اختصاص‌یافته به سهام AAA و ۸ میلیون اختصاص‌یافته به سهام BBB است. به همین ترتیب نوسانات سهام AAA برابر با ۲٫۹۸% و سهام BBB برابر با ۱٫۶۷ درصد در دوره یک‌روزه است. همبستگی بین دو سهام ۰٫۶۷ است. ارزش در معرض ریسک به شرح زیر محاسبه می‌شود:

منبع: گروه مشاوران مالی سامان